author Image

Quán cháo sau 40 năm ở Sài Gòn giá vẫn 5.000 đồng một tô