author Image

Khách huỷ phòng hàng loạt trong tháng 6 vì Cô Tô mất điện lưới